วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้
สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
(๒) ภาวะผู้นำทางการศึกษา
(๓) การคิดอย่างเป็นระบบ
(๔) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
(๕) มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
(๖) การติดต่อสื่อสารในองค์กร
(๗) การบริหารจัดการชั้นเรียน
(๘) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๙) การทำงานเป็นทีม
(๑๐) การจัดทำโครงงานทางวิชาการ
(๑๑) การจัดโครงการฝึกอาชีพ
(๑๒) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
(๑๓) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(๑๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
(๑) มีภาวะผู้นำ
(๒) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
(๓) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
(๔) สามารถในการประสานประโยชน์
(๕) สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ

สาระการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หลักการ

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

นางลำเจียก สองสีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
email :

นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
email :

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100
โทรศัพท์ 0 5322 1124

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้
1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

2.การศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ